Đề tài Xây dựng hệ thống khởi động động cơ dị bộ lồng sóc

Một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu mà Đảng và Nhà nƣớc đã đặt là tiến trình công nghệ hoá , hiện đại hoá đất nƣớc. Để tiến hành công nghệ hoá, hiện đại hoá các doanh nghiệp cần phải tiến hành xây dựng lại các nhà máy, cơ sở sản xuất, trang thiết bị máy móc đƣa công nghệ hiện đại hoá vào sản xuất. Hơn thế nữa, để vận hành tốt các nhà máy cần phải có một đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao. Là một sinh viên sắp tốt nghiệp ngành điện công nghiệp và dân dụng, em hiểu rằng tự động hoá nghiệp công nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam. Trong đợt thực tập tốt nghiệp này em đƣợc thầy giáo GS.TSKH. Thân ngọc Hoàn hƣớng dẫn em thiết kế đồ án tốt nghiệp với đề tài là : " Xây dựng hệ thống khởi động động cơ dị bộ lồng sóc ". Đề bài bao gồm 3 chương : Chƣơng 1: Động cơ không đồng bộ và các phƣơng pháp khởi động. Chƣơng 2: Hệ thống khởi động mềm động cơ không đồng bộ. Chƣơng 3: Thiết kế và lắp ráp hệ thống khởi động mềm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC