Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại công ty công nghiệp chế biến thực phẩm quốc tế – chinh nhánh Nha Trang

Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: Khảo sát và phân tích hiện trạng. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: - Quản lý giao dịch nhập hàng hoá. - Quản lý giao dịch xuất hàng hoá. Lựa chọn môi trường cài đặt và giới thiệu các công nghệ có liên quan. Xây dựng chương trình. Đánh giá hệ thống. Từ những yêu cầụ đặt ra ta xác định mục tiêu là tiến hành phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình. Hệ thống quản lý được cài đặt trong môi trường MicroSoft VisualBasic với hệ quản trị CSDL SQL Server.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC