Đề tài Xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Hiện nay khi xác định phát triển kinh ết là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ta xem xét cán bộ và công tác cán bộ là lĩnh vực quan trọng bậc nhất, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, trong bối cảnh có nhiều vận hội, thời cơ lớn cần ra sức tận dụng, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ Trung ương đến cơ sở đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Chỉ có chủ động xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh Đảng mới có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức toàn dân thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Trung ương khoá VIII của Đảng đã nhấn mạnh: phải gấp rút xây dựng chiến lược cán bộ chủ chốt các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo trên thực tế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước cũng như trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cấp xã hiện nay là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Trong quá trình phát triển lâu dài của dân tộc ta, làng, xã là nơi hội tụ và bảo lưu các giá trị văn hoá, tinh thần, vật chất của dân tộc. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làng, xã đóng vai trò quan trọng: làng, xã là đơn vị hành chính, là chính quyền cấp cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng, có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làng, xã đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong hệ thống chính quyền nhà nước. “Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện và thị xã, huyện chia thành xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã; quận chia thành phường.”. Quá trình xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước các cấp ở nước ta từ trước đến nay là một quá trình tìm tòi, thể nghiệm cụ thể hoá nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phối hợp quản lý theo ngành và theo vùng lãnh thổ. Giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước Trung ương với các cấp chính quyền địa phương, quan hệ giữa các cấp chính quyền với nhau và quan hệ giữa HĐND và UBND ở từng cấp theo hướng tăng cường sự lãnh đạo và điều hành tập trung thống nhất của Trung ương, đồng thời phát huy trách nhiệm và tính chủ động của địa phương. Trong cơ quan chính quyền địa phương các cấp, chính quyền cấp xã là cấp hành chính cơ sở, nơi trực tiếp tổ chức vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần 8 khoá VII đã khẳng định quan điểm “Kiện toàn chính quyền cấp xã, giải quyết vấn đề ngân sách xã từng bước chuyên nghiệp hoá một số vị trí công tác ở xã, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển cơ cấu kinh tế thị trường và từng bước hiện đại hóa nông thôn, kết hợp việc phát huy truyền thống tốt đẹp của làng xã mang tính cộng đồng, tự quản, tình làng nghĩa xóm với việc chấp hành nghiêm chính sách và pháp luật của Nhà nước”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC