Đề tài Xây dựng mô hình quản lý và giám sát chất lượng khoongkhis cho nhà máy xi măng Hà Tiên1, TP Hồ Chí Minh

(Bản scan) Tính hiệu quả và kịp thời trong công tác bải vệ môi trường tại các khu vực nhạy cảm về môi trường, như một công ty xi măng Hà Tiên 1 phụ thuộc rất nhiều vào mức độ và chất lượng thông tin cung cấp cho cac nhà có thẩm quyền về tình trạng môi trường ở đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC