Đề tài Xây dựng và phân tích một số chỉ số tài chính ngành ngân hàng

Ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Với sự hiện hữu của ngân hàng, các tổ chức kinh tế, cá nhân có thể nhận được những khoản vay từ ngân hàng để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc để đầu tư, chi tiêu mua sắm phục vụ nhu cầu của mình. Hơn thế nữa, ngân hàng còn cung cấp một số dịch vụ hay tiện ích đa dạng khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Hệ thống ngân hàng có vai trò rất quan trọng và góp phần tích cực đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Hơn 20 năm qua, nhờ có đổi mới và hội nhập Việt Nam đã kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo ra các điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế cao và dần dần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa, thu được nhiều thành tựu to lớn trong việc xóa đói giảm nghèo, ổn định nâng cao đời sống nhân dân. Cũng nhờ chính sách đổi mới kinh tế trong 20 năm qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã có những thay đổi to lớn và Việt Nam đã xây dựng được các cơ sở quan trọng về tiền tệ và hệ thống ngân hàng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Ngành ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng, không thể thiếu của bất kỳ một nền kinh tế. Việc nghiên cứu các chỉ số tài chính luôn là vấn đề thu hút rất nhiều sự quan tâm của những nhà phân tích tài chính, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các rủi ro tiềm ẩn trong tương lai, trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu. Trước những vấn đề như vậy, em muốn xây dựng một số chỉ số tài chính cho ngành ngân hàng như ROA, ROE, EPS, P/E; qua đó muốn so sánh khả năng sinh lời, tốc độ tăng trưởng, cũng như những rủi ro giữa ngành ngân hàng với các ngành khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC