Đề tài Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

Năm học 2014 - 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH 10 về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, qui chế thiết bị giáo dục, kèm theo quyết định số 41/2000/QĐ/BGDĐT về việc thiết bị giáo dục phải được sử dụng có hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp được qui định trong chương trình giáo dục (Điều 10.2). Trong những năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tích cực triển khai công tác đổi mới phương pháp dạy học, nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đưa những thành tựu mới nhất về khoa học giáo dục vào trong các nhà trường nhằm“phát triển toàn diện học sinh về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và óc sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC