Đề thi công chức thuế TP HCM năm 2011

Câu 1: Pháp pháp kinh tế là một trong những phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm của phương pháp này? Trong các biện pháp sau, hãy chỉ ra một biện pháp kinh tế đã được áp dụng đối với doanh nghiệp ở Việt Nam? - Khuyến khích tổ chức thành lập hiệp hội ngành nghề; - Giảm thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; - Tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp. Câu 2: Căn cứ vào nội dung kinh tế, các khoản thu ngân sách bao gồm những khoản nào? Trong các khoản thu sau đây, có một khoản thu không phải của ngân sách nhà nước, đó là khoản thu nào? vì sao? - Thu học phí; - Thu bán tài sản nhà nước; - Thu từ cho thuê tài sản nhà nước. Câu 3: Luật Cán bộ công chức có quy định như thế nào về biệt phái công chức? Theo yêu cầu nhiệm vụ, công chức A đang làm việc tại Bộ Z (Hà Nội) được biệt phái đến làm việc tại tỉnh H. Hết Hết thời hạn biệt phái công chức A có đơn đề nghị trở về làm việc tại bộ. Theo anh chị trường hợp này giải quyết thế nào? Vì sao? Câu 4: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tổng cục thuế có nhiệm vụ Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định những văn bản nào? Được quyền ban hành những văn bản nào? Ghi chú: Thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức loại D (cán sự, kiểm thu viên, cán sự tin học, lưu trữ viên trung cấp) cũng sử dụng đề này nhưng không phải làm câu 1.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC