Đề thi giao dịch viên vào SCB

(Bản scan) Câu 1: Tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định và công cụ lao động Câu 2: Nguyên tắc ghi nợ trước- có sau trong công nghiệp vụ thu chi tiền mặt. Tại sao phải áp dụng nguyên tắc ghi nợ trước, có sau Câu 3: Ngày 1-11-2010 khách hàng A mang UNC tới SBC đề nghijruts 10.000 USD từ tài khoản tiền gửi thanh toán. Trong đó dùng 5000USD mở tài khoản kì hạn 3 tháng lãi suất 5,2% / năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC