Điều khiển thích nghi hằng số thời gian rotor của động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng só

Với sự tiện dụng, kết cấu vững chắc của ĐCKĐB rotor lồng sóc và sự hấp dẫn về giá thành sản phẩm này, ĐCKĐB rotor lồng sóc ñược sử dụng ngày càng rộng rãi. Một mặt, nhu cầu về việc ñiều khiển chính xác ñể ñưa ñến hệtruyền ñộng có chất lượng cao ñã ñòi hỏi việc xây dựng hệ ñiều khiển truyền ñộng ñáp ứng ñược yêu cầu thực tiễn. Với bản chất là phi tuyến của ĐCKĐB rotor lồng sóc, bài toán kinh tếkỹthuật ñược ñặt ra giữa một bên là nỗlực nghiên cứu vật liệu chếtạo rotor và một bên là ñầu tưhệthống ñiều khiển, cần xem xét ñến giá thành tổng thểcủa hệthống ñã ñược các nhà chếtạo ñầu tưnhiều công sức nghiên cứu. Vấn ñề ñặt ra là làm sao ñểsửdụng ĐCKĐB với chất lượng hiện có mà vẫn ñáp ứng ñược yêu cầu về chất lượng hệthống. Các thông số ñộng cơmà ñiển hình là các tham sốcủa rotor - làm việc trong chế ñộngắn mạch bịbiến ñổi theo nhiệt ñộlàm việc. Việc xây dựng hệthống ñiều khiển cần thiết phải tính ñến việc bù ñắp các thay ñổi này ñể ñảm bảo chất lượng ñiều khiển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC