Định giá Nông sản và Thực phẩm

- Nắm được bản chất và tầm quan trọng của giá cả đối với các tác nhân thị trường; - Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương pháp định giá; - Hiểu các phương pháp định giá và phạm vi áp dụng của nó. Yếu tố ảnh hưởng tới quyết định giá sản phẩm Khái niệm Lợi nhuận = Doanh thu (Giá x Lượng tiêu thụ) –Tổng chi phí (chi phí cố định + chi phí biến đổi) - Giá ảnh hưởng trực tiếp theo phương trình bởi vì nó là yếu tố chính; - Giá ảnh hưởng gián tiếp bởi nó là yếu tố xác định lượng tiêu thụ; - Giá ảnh hưởng đến tổng chi phí thông qua việc nó ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC