Đồ án Bảo vệ và an toàn hệ thống hệ điều hành

. Khái niệm: Bảo vệ hệ thống là một cơ chế kiểm soát việc sử dụng tài nguyên của các chủ thể ( tiến trình và người sử dụng) để đối phó với các tình huống lỗi có thể phát sinh trong hệ thống. 2. Mục tiêu : - Phát hiện ngăn chặn không cho lỗi lây lan. - Phát hiện ra các lỗi tiềm ẩn trong hệ thống . - Chống sự truy nhập bất hợp pháp. - Đảm bảo cho tiến trình khi hoạt đông trong hệ thống sử dụng tài nguyên phù hợp với quy định của hệ thống

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC