Đồ án Các loại khí thải cacbondioxit

Đặc điểm lý hóa của khí Cacbon momoxit (CO): - Cô ng thứ c phâ n tử : CO - Phâ n tử lượ ng :44 - Cô ng thứ c cấ u tạ o : C = O - Là chấ t khí : khô ng mà u, khô ng mù i, khô ngvị, nhẹ hơn khô ng khí. - Nhiệ t độ sô i : - 191,5 o C - Giớ i hạ n chá y trong khô ng khí : 12 – 75 % thể tích - Dễ chá y, chá y trong khô ng khí vớ i ngọ n lử amà u xanh sá ng - Trọ ng lượ ng riê ng: · 1,25 g/l ở 0 o C , 1 atm · 1,145g/l ở 25 o C , 1 atm - Tỉ trọ ng so vớ i khô ng khí : 0,967 - Hò a tan trong nướ c :ở · 0 o C , 1 atm .3,54 ml/ 100 ml · 25 o C , 1 atm .2,14ml/ 100ml · 37 o C, 1 atm .1,83ml/ 100ml - Hò a tan trong mộ t số dung mô ihữ u cơ :ethyl acetate, methyl chloride, acetic acid,hò a tan trong methanol và ethanol gấ p 7 lầ n trong nướ c - CO là mộ t khí độ c

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC