Đồ án Cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

I.1.1 Mục tiêu. -Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng trong thị xã theo quy hoạch. - Tăng cường năng lực quản lý các hệ thống cấp nước của thị xã Bắc Ninh. - Góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hoạt động kinh tế xã hội. Thoả mãn nhu cầu căn bản của người dân trong thị xã là được sống trong môi trường sạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. - Đảm bảo phát triển bền vững kinh tế xã hội và môi trường. - Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và các nguồn nước tự nhiên. Tóm lại: Mục tiêu dài hạn: Xây dựng cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị xã nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất đáp ứng các yêu câù hiện tại và tương lai. Cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khoẻ cho mọi tầng lớp nhân dân thị xã. Việc cấp nước đảm bảo đến các hộ tiêu thụ góp phần làm các điều kiện sinh hoạt, ăn uống tốt hơn, thuận tiện hơn Cải thiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật của thị xã tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội kể cả công nghiệp, thủ công nghiệp Củng cố và nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống cấp nước với mục tiêu cụ thể là : Tăng cường khả năng, tối ưu hoá quá trình vận hành hệ thống cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước, giảm giá thành đến mức tối thiểu tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng I.1.2 Nhiệm vụ. - Xây dựng hệ thống cấp nước theo kế hoạch phát triển đô thị tới năm 2020 của thị xã Bắc Ninh nhằm phục vụ cho nhân dân có một nguồn nước trong sạch. - Xây dựng trạm xử lý nước cấp phù hợp với quy hoạch phát triển không gian của thị xã đến năm 2020 và tiêu chuẩn cấp làm tiền đề cho việc thực hiện các đồ án hạ tầng cơ sở quan trọng khác như xây dựng lưới giao thông, cấp nước, cấp điện, cáp quang, cấp hơi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế văn hoá xã hội cho thị xã.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC