Đồ án Cảng xuất nhập xăng dầu kho Cù Lao Tào 10.000dwt

 Khu nước tại khu vực nghiên cứu xây dựng cầu cảng nằm bên bờ phải sông Dinh, có chiều dài đường bờ sông khoảng 500m. Chiều rộng lòng sông tại khu vực từ 600÷ 650m ,chiều rộng khu nước từ bờ ra đến tuyến luồng tàu biển từ 242.8m đến 352.4m ; cao độ tự nhiên (theo hải đồ ) của khu nước tại khu vực xây dựng cầu cảng như sau: o Tại tuyến đường bờ hiện hữu cao độ tự nhiên từ +3.0÷ +3.2m o Tại tuyến cách đường bờ hiện hữu từ 195.2÷224.9m (tuyến dự kiến xây dựng) cao độ tự nhiên đạt từ -2.5m (phía hạ lưu) đến -3.4m (phía thượng lưu) o Từ tuyến bến ra đến biên luồng tàu cao độ biến đổi từ -2.5m đến -7.6m (phía hạ lưu) và biến đổi từ -2.9m đến -6.2m (phía thượng lưu). o Tại tuyến luồng cao độ tự nhiên phần lớn đạt từ -6.0÷-6.5m.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC