Đồ án Chiến lược kinh doanh độc lập của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam VNEPH khi không còn độc quyền xuất bản sách giáo khoa

1. Lý do chọn đề tài Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (VNEPH) làmột đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là một đơn vị hoạt động theo mô hình: Công ty mẹ – Công ty con vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. Sản phẩm chính là : Sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục. Khách hàng truyền thống là: Học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh học sinh. Tuy các sản phẩm của VNEPH ngoài SGK là tương đối phong phú : Sách bổ trợ, sách tham khảo, thiết bị giáo dục,. song các phụ thuộc rất nhiều vào sách giáo khoa (SGK). Nếu nh-ch-ơng trình SGK thay đổi thì toàn bộ hệ thống sách sẽ phải thay đổi theo. Nếu hệthống phát hành sách thay đổi do yêu cầu của cơ quan nhà n-ớc thì ảnh h-ởng rất lớn đến hệ thống phát hành của VNEPH và vì thế sẽ ảnh h-ởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh. Nói khác đi chiến l-ợc kinh doanh (xuất bản và phát hành sách) của VNEPH đang phụ thuộc quá nhiều vào SGK và chính sách của nhà nước. Trong thời gian tới, trước sức ép của hội nhập khu vực và chính sách toàn cầu hóa sẽ ảnh h-ởng không nhỏ đến ngành xuất bản, đặc biệt là việc thực hiện công ước Bern trong việc bảo hộ bản quyền. Hơn nữa nhu cầu của xã hội trong việc chống kinh doanh độc quyền thì việc ban hành một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa là tất yếu. Chính sách nhà nước về xuất bản và kinh doanh sách cũng thay đổi cho phù hợp. VNEPH lúc này cũng chỉ là một đơn vị kinh doanh có cạnh tranh trong việc xuất bản SGK và các sản phẩm giáo dục. Việc hoạch định một chiến lược kinh doanh độc lập, không phụ thuộc nhiềuvào SGK là cần thiết. Chính vì vậy tôi chọn đề tài này nhằm nghiên cứu, khảo sát tính hình xuất bản hiện nay của VNEPH các sản phẩm phụ thuộc vào SGK đến mức độ nào, từ đó xây dựng một chiến lược xuất bản sản phẩm độc lập với SGK trong ngắn hạn và dài hạn. 2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu cụ thể là: Sử dụng tài liệu thứ cấp và sơ cấp về chiến l-ợc kinh doanh, xuất bản của VNEPH hiện nay. Những tác động của hệ thống chính trị, văn bản chỉ đạo của nhà nước ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược đó. Mức độ phụ thuộc của các sản phẩm đối với SGK hiện nay như thế nào? đặc biệt là phụ thuộc vào nội dung chương trình SGK và hệ thống phát hành truyền thống. Một số thống kê và dự báo về khả năng VNEPH không độc quyền xuất bản SGK, những sản phẩm ít phụ thuộc vào SGK, hệ thống phát hành SGK ảnh hưởng đến việc phát hành các sản phẩm khác như thế nào? 3. Mục đích nghiên cứu Mục đích của việc nghiên cứu là đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh hiện nay của VNEPH. Mức độ phụ thuộc của sản phẩmvà phát hành các sản phẩm vào SGK nh-thế nào? Từ đó xây dựng một chiến l-ợc độc lập về kinh doanh xuất bản sản phẩm mới không phụ thuộc vào SGK, tạo thành chiến lược sản xuất kinh doanh bền vững, ổn định cho VNEPH. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu cụ thể là: các chiến lược của VNEPH về nhân sự, các sản phẩm, marketing và chiến lược khách hàng, hệ thống phát hành và khách hàng truyền thống, hệ thống, đào tạo phát triển và thu hút nguồn nhân lực hiện nay, tài chính và chiến lược đầu tư. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Để nghiên cứu một cách hệ thống và có hiệu quả, tôi đề ra những nhiệm vụ thứ tự như sau: 05.1. Nhiệm vụ 1: Sử dụng mô hình Delta projectvà bản đồ chiến l-ợcđể đánh giá chiến l-ợc của VNEPH. Là một đơn vị kinh doanh xuất bản các sản phẩm giáo dục cần nghiên cứu cụ thể về đặc thù của sản phẩm (cốt lõi), cơ cấu ngành, phạm vi hoạt động, chiến l-ợc kinh doanh, vị trí cạnh tranh, khách hàng mục tiêu, đổi mới và hiệu quả. 05.2. Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tài liệu thứ cấp: Các báo cáo tổng kết, nhiệm vụ trọng tâm hằng quý, năm của VNEPH; Tài liệu sơcấp : Khảo sát, phỏng vấn một số lãnh đạo của VNEPH và xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm thống kê SPSS. 05.3. Nhiệm vụ 3: Đánh giá số liệu và đ-a ra một số dự báo chiến l-ợc về sản phẩm và khách hàng. 05.4. Nhiệm vụ 4: Những đề xuất về chiến l-ợc kinh doanh độc lập sản phẩm không phụ thuộc SGK của VNEPH ngắn hạn và dài hạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC