Đồ án Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường đhdl hải phòng

Hiện nay, quá trình thanh toán tiền giảng dạy cho giáo viên trƣờng ĐHDL Hải Phòng có 2 công việc chính là thanh toán tiền giảng dạy cho giáo viên thỉnh giảng và thanh toán tiền thừa giờ năm học cho giáo viên cơ hữu. Đối với giáo viên thỉnh giảng, việc tính toán tiền giảng dạy đƣợc làm trên Microsoft Excel. Trƣờng ĐHDL Hải Phòng có gần 200 giàng viên thỉnh giảng nên khi cần sửa đổi, bổ sung, thống kê làm báo cáo hay công tác kiểm tra của lãnh đạo nhà trƣờng sẽ rất bất tiện, mất thời gian, khó đồng bộ dữ liệu giữa các phòng, ban liên quan và có thể dẫn đến những sai sót không đáng có do yếu tố con ngƣời. Đến cuối năm, giáo viên cơ hữu phải lập các thống kê về khối lƣợng giảng dạy, khối lƣợng nghiên cứu khoa học, khối lƣợng học tập tự bồi dƣỡng và gửi về bộ môn. Bộ môn sẽ căn cứ vào các thống kê của từng giáo viên gửi về tổng hợp lại và lập các thống kê về khối lƣợng giảng dạy, khối lƣợng nghiên cứu khoa học, khối lƣợng học tập tự bồi dƣỡng và bảng tổng hợp khối lƣợng các công tác của tất cả giáo viên trong bộ môn rồi gửi cho các phòng liên quan xin xác nhận. Các phòng ban này kiểm tra và xác nhận rồi gửi cho phòng kế hoạch tài chính. Phòng kế hoạch tài chính sẽ lập bảng thanh toán thừa giờ năm học trình lên cho Hiệu trƣởng ký duyệt. Sau khi đƣợc ký duyệt, phòng kế hoạch tài chính sẽ tiến hành thanh toán tiền thừa giờ cho giáo viên cơ hữu. Việc thống kê, tổng hợp nhiều lần với hơn 200 giáo viên cơ hữu sẽ rất mất thời gian, công sức, dễ gây sai sót và khó khăn cho việc kiểm tra của lãnh đạo nhà trƣờng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC