Đồ án Cơ sở thiết kế máy ( tổng hợp )

Do công suất truyền tải không lớn lắm, không có yêu cầu đặc biệt gì về vật liệu, để thống nhất trong thiết kế ở đây chọn vật liệu hai cấp như nhau : cụ thể chọn thép 45 tôi cải thiện, phôi rèn. Đồng thời để tăng khả năng chạy mòn của răng, nên nhiệt luyện bánh răng lớn đạt độ rắn thấp hơn độ rắn bánh răng nhỏ từ 10 ?15 đơn vị HB H H ) 15 10 ( 2 1 ? ? ? Bánh nhỏ: thép 45 tôi cải thiện đạt độn rắn HB1= 245.) ( 580) ( 85011MPAMPAchb????Bánh lớn : HB2=23(450) ( 75022MPAMPAch???? 2.1.2. Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép, ứng suất uốn cho phép, với bộ truyền cấp nhanh và cấp chậm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC