Đồ án Công nghệ 3G và vấn đề bảo mật

Từ cuối thế kỷ 18 – 19, công nghệ phát thanh số bằng truyền thông và điện đã đƣợc phát triển và sử dụng rộng rãi nhờ các phát minh của Hertz và Marconi. Nhờ các phát minh này mà thế giới đã thay đổi rất nhiều, cũng trong thời gian này hàng loạt các phát minh về tín hiệu điện, công nghệ thông tin điện tử ra đời. Năm 1946, với kỹ thật FM ( điều tần số) ở băng song 150 MHz, AT & T đƣợc cấp giấy phép cho dịch vụ điện thoại di động thực sự ở St.Louis. Năm 1948, một hệ thống điện thoại toàn tự động đầu tiên ra đời ở Richmond, Indiana Từ những năm 20 ở băng tần vô tuyến 2 MHz, sau thế chiến II mới xuất hiện thông tin di động điện thoại dân dụng. Từ cuối những năm 40 quan niệm “ cellular” đƣợc hình thành với Bell.Thay cho mô hình quảng bá với máy phát công suất lớn và anten cao là những cell diện tích bé có máy phát BTS công suất nhỏ. Khi các cell ở cách xa nhau đủ xa thì có thể sử dụng lại cùng một tần số Từ những năm 60, kênh thông tin di động có dải thông tần số 30 kHz với kỹ thuật FM ở băng tần 450 MHz đƣa hiệu xuất sử dụng phổ tần tăng gấp 4 lần so cới cuối thể chiến thứ II Tháng 12 – 1971 hệ thống cellular kỹ thuật tƣơng tự ra đời, FM, ở dải tần số 850 MHz. là sản phẩm thƣơng nghiệp AMPS ( tiêu chuẩn Mỹ) ra đời năm 1983 sản phẩm thƣơng nghiệp AMPS ( tiêu chuẩn Mỹ) ra đời. Năm 1996, một phần mƣời ngƣời Mỹ có điện thoại di động, còn hệ thống điện thoại công sở- vô tuyến đã bao gồm 40 triệu máy, trên 60 triệu điện thoại kéo dài đƣợc dùng, dịch vụ PCS thƣơng mại đã đƣợc áp dụng ở Washington. Trong thời gian 10 năm qua, các máy điện thoại di động (thiết bị đầu cuối) đã giảm kích thƣớc trọng lƣợng và giá thành 20% mỗi năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC