Đồ án Công nghệ bán buôn qua chào hàng thương mại công ty TNHH thương mại Vạn An

• Sau khi thực hiện thương mại bán buôn hàng hóa vẫn nằm trong lưu thông, giá trị sử dụng hàng hóa vẫn chưa được thực hiện. Đặc trưng này thể hiện vị trí trung gian của thương mại bán buôn • Tham gia vào thương mại bán buôn chủ yếu là các tổ chức và các công ty Đặc trưng này thể hiện vị trí và vai trò của người bán buôn trong sự kết nối giữa lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và hoàn thiện mối quan hệ trong nền kinh tế • Khối lượng và số lượng hàng hóa trao đổi có trọng lượng lớn Đặc trưng này quyết định sự khác biệt giữa công nghệ bán lẻ và bán buôn hàng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC