Đồ án Công nghệ nén ảnh h.264/mpeg - 4 avc và ứng dụng

Ban đầu, tín hiệu video được biểu diễn dưới dạng thuận tiện để nén có hiệu quả nhất. Sự biểu diễn có thể chứa nhiều mẩu thông tin để mô tả tín hiệu và các thông tin quan trọng chỉ tập trung cho một phần nhỏ của sự mô tả này. Trong cách biểu diễn tín hiệu có hiệu quả, chỉ có một phần nhỏ dữ liệu là cần thiết để truyền cho việc tái tạo lại tín hiệu video. Vì vậy điểm cốt yếu là phải xác định cái gì được mã hóa. + Lượng tử hoá là quá trình rời rạc hoá thông tin được biểu diễn thành một số hữu hạn các mức để truyền tín hiệu video qua một kênh số. + Gán các từ mã là việc biến các từ mã thành một chuỗi bít để biểu diễn các mức lượng tử hoá

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC