Đồ án Điều khiển cánh tay máy dùng mạng Neuron

Mạng neuron nhân tạo(ANN: artificial neuron networks)là mạng được xây dựng bằng cách sao chép lại các nguyên lý tổ chức của hệ neuron của con người.Bộ óc của con người là một hệ neuron gồm có 1010 đến 1012 neuron được tổ chức có cấu trúc vào khoảng 200 mô hình khác nhau dưới dạng nhiều lớp. Hình 1.cấu trúc cơ bản của một neuron Cấu trúc cơ bản của một neuron của hệ neuron con người gồm:các đầu vào(dendrite),thân neuron(soma)và đầu ra(axon).Mỗi neuron có nhiều đầu vào và chỉ một đầu ra.thân neuron là phần tử xử lý có chức năng thu nhận tất cả các thông tin đến từ các đầu vào,tính toán và đưa ra quyết định ở ngõ ra để gởi thông tin đến các neuron khác.SYNAP là khớp nối giữa đầu vào của neuron này với đầu ra của neuron khác. Tín hiệu điện áp được truyền từ neuron này sang neuron khác.tín hiệu điện áp dương được coi như là tín hiệu kích động(excitory)để kích động neuron gởi tín hiệu đến các neuron khác và điện áp âm được xem như là tín hiệu ức chế(inhibitory)để ức chế neuron gởi tín hiệu đến nhiều neuron khác.điện áp không thì không có tín hiệu kết nối giữa hai neuron. Đối với hệ neuron con người có cấu trúc cơ bản gồm :lớp neuron đầu vào(lớp này được kết nối với các phần tử cảm biến như miệng ,mắt, mũi ,tai và da),các lớp neuron ẩn và lớp neuron đầu ra(lớp này được kết nối với các phần tử cơ như tay ,chân). Cường độ kết nối SYNAP xác định lượng tín hiệu truyền đến đầu vào và giá trị cường độ synap được gọi là trọng số. Người ta dùng mạng neuron nhân tạo để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật(mục tiêu là mô phỏng hoạt động của não người) Để xây dựng một mạng neuron nhân tạo giống như hệ neuron con người,vào năm 1943 Mc.culloch và Pitts đề ra cấu trúc cơ bản của một neuron thứ I trong mô hình của mạng neuron nhân tạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC