Đồ án Hệ thống báo hiệu số 7

I/ Định nghĩa về báo hiệu: Trong mạng viễn thông, báo hiệu đ-ợc coi là một ph-ơng tiện để chuyển thông tin và các lệnh từ điểm này tới điểmkhác, các thông tin và các lệnh này có liên quan đến thiết lập, duy trì và giải phóng cuộc gọi. Nh-vậy, có thể nói báo hiệu là một hệ thống thần kinh trung -ơng của một cơ thể mạng, nó phối hợp và điều khiển các chức năng của các bộ phận trong mạng viễn thông. II/ Chức năng của hệ thống báo hiệu: Hệ thống báo hiệu thực hiện 3 chức năng chính đó là: + Chức năng giám sát + Chức năng tìm chọn + Chức năng khai thác, bảo d-ỡng mạng Trong đó, chức năng giám sát và chức năng tìm chọn liên quan trực tiếp đến quá trình xử lý cuộc gọi liên đài, còn chức năng quản lý mạng thì phục vụ cho việc khai thác, duy trì sự hoạt động của mạng l-ới. • Chức năng giám sát: Giám sát đ-ờng thuê bao, đ-ờng trung kế về các trạng thái: - Có trả lời/ Không trả lời. - Bận/ Rỗi. - Sẵn sàng/ Không sẵn sàng. - Bình th-ờng/ Không bình th-ờng. - Duy trì/ Giải toả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC