Đồ án Hệ thống báo hiệu SS7

Trong mạng viễn thông, báo hiệu đ-ợc coi là một ph-ơng tiện để chuyển thông tin và các lệnh từ điểm này tới điểmkhác, các thông tin và các lệnh này có liên quan đến thiết lập, duy trì và giải phóng cuộc gọi. Nh-vậy, có thể nói báo hiệu là một hệ thống thần kinh trung -ơng của một cơ thể mạng, nó phối hợp và điều khiển các chức năng của các bộ phận trong mạng viễn thông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC