Đồ án Hoàn thiện quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông của Viettel chi nhánh Hà Nội

Quản trị kênh phân phối là một nhóm biện pháp marketing quan trọng và là một trong những lĩnh vực quyết định quan trọng và phức tạp của các nhà quản trị marketing. Với quan điểm đó kênh phân phối đƣợc định nghĩa nhƣ là “ Một tổ chức hệ thống các quan hệ với các doanh nghiệp và các cá nhân bên ngoài để quản lý các hoạt động phân phối tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện các mục tiêu trên thị trường của doanh nghiệp” hay có thể định nghĩa theo cách khác “ Một kênh phân phối (kênh marketing ) là một hệ thống gồm những cá nhân, tổ chức có liên hệ qua lại với nhau, tham gia vào các hoạt động mua bán và vào quá trình chuyển sở hữu đối với sản phẩm hữu hình hay quyền sử dụng đối với dịch vụ từ nhà sản xuất tới người sử dụng cuối cùng”[5, trang 7] . Tham gia vào kênh phân phối thông thƣờng có 3 loại thành viên chính: ngƣời sản xuất (nhập khẩu) – những ngƣời cung cấp nguồn hàng; những ngƣời kinh doanh thƣơng mại (bao gồm cả bán buôn và bán lẻ) – đƣờng dẫn hàng hóa trên thị trƣờng; những ngƣời tiêu dùng cuối cùng (cả ngƣời tiêu dùng cá nhân và khách hàng tổ chức ) – điểm đến của hàng hóa. Trong định nghĩa trên có 4 vấn đề cốt lõi đƣợc quan tâm là: bên ngoài, sự tổ chức hệ thống các quan hệ, các hoạt động tiêu thụ và mục tiêu phân phối. - Khi nói “bên ngoài” nghĩa là kênh phân phối tồn tại bên ngoài doanh nghiệp. Nói cách khác, nó không phải là một phần cấu trúc tổ chức nội bộ của doanh nghiệp. Quản trị kênh phân phối tất nhiên liên quan tới sử dụng khả năng và phƣơng pháp quản lý giữa các tổ chức hơn là quản lý nội bộ một tổ chức/doanh nghiệp. - Khi nói “sự tổ chức hệ thống các quan hệ” nghĩa là kênh phân phối gồm các công ty hay tổ chức – những ngƣời có tham gia vào quá trình đàm phán về việc đƣa hàng hóa và dịch vụ từ ngƣời sản xuất đến ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Họ có chức năng đàm phán, mua bán, chuyển quyền sở hữu hàng hóa và dịch vụ. - Vấn đề thứ ba “các hoạt động tiêu thụ” nghĩa là nhấn mạnh đến vai trò chủ động của doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động phân phối tiêu thụ có thể bao gồm từ sự thiết kế xây dựng hệ thống kênh ban đầu đến các công việc quản lý hoạt động cụ thể hàng ngày của kênh phân phối. Khi quản lý các quan hệ bên ngoài của doanh nghiệp, các quyết định phân phối quan trọng không chỉ liên quan đến hoạt động của chính họ mà chủ yếu liên quan đến các thành viên khác trong kênh. Điều này không có nghĩa là doanh nghiệp quản lý phân phối tiêu thụ sản phẩm cần điều khiển hay kiểm soát toàn bộ hay phần lớn hoạt động của kênh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC