Đồ án Hoạt động của điện thoại kéo dài trong mạng điện thoại công cộng

Nội dung đồ án của em bao gồm 4 phần chính: Phần A: Về máy điện thoại kéo dài. Phần này có tính chất giới thiệu về các loại điện thọai kéo dài cũng như cũng như phương thức hoạt động của nó. Phần B: Phân tích sơ đồ khối máy điện thoại kéo dài. Nội dung của phần này là phân tích sơ đồ khối chi tiết điển hình của máy điện thoại kéo dài, các chức năng của từng khối trong máy điện thoại cũng như sơ đồ các mạch tổng quát. PhầnC: Phân tích sơ đồ mạch của máy điện thoại kéo dài Panasonic KX-TC1040. Nội dung của phần này là phân tích các mạch điện cụ thể trong máy điện thoại Panasonic KX-TC1040 bao gồm cả máy chủ (Base unit) và máy cầm tay (Handset). Nguyên tắc hoạt động của từng mạch này rồi đi đến hoạt động của điện thoại. PHẦN D: Hoạt động của điện thoại kéo dài trong mạng điện thoại công cộng. Phần này giới thiệu về sơ đồ khối của tổng đài, các chức năng của báo hiệu trong mạng điện thoại công cộng và hoạt động của điện thoại kéo dài trong mạng điện thoại công cộng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC