Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép I - Lê Trường Duy

Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có sơ đồ mặt bằng và các số liệu sau: l1(m)=2.6, l2(m)=6,1; Hoạt tải tiêu chuẩn Pc(daN/m2)=600, hệ số vượt tải của hoạt tải np=1,3; Tường gạch chịu lực bao quanh dày 20cm; có bổ trụ 30x30 cm tại chỗ dầm phụ gác lên tường và bổ trụ 40x40 cm tại chỗ dầm chính gác lên tường. Cột bê tông cốt thép có tiết diện 30x30 cm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC