Đồ án Kết cấu thép I - Lý Thanh Tùng

1 Địa điểm xây dựng : thành phố Hồ Chí Minh 2 Qui mô công trình : + công trình có 1 tầng 1 nhịp 2 cầu trục cùng hoạt động trong nhịp với cùng sức trục Q=200 kN + Chiều dài L=120m + Bước cột B=6m + Mái lợp panen bêtông cốt thép, có cửa trời + Vật liệu thép có R= 21E4 kN/m2 , E=21E7 kN/m2 , µ=0.3, γ=78.5kN/m2 + bêtông mác M300 1 Tuổi thọ công trình : khoảng 50 năm. 2 Địa hình B

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC