Đồ án Lập trình ứng dụng mạng phần mềm ichat

Người sử dụng internet có nhu cầu trò chuyện trao đổi thông tin cho nhau. iChat là một hệ thống đơn giản giúp người sử dụng có thể trò chuyện với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng. Để tham gia vào hệ thống, người dùng cần đăng ký thông tin : user name, password, email. Sau khi đăng nhập (cung cấp user name, password) , người dùng có thể sử dụng các chức năng của hệ thống ở clients.  Xem danh sách Friends được lấy từ Server xuống.  Thêm friend vào danh sách  Kết nối một cuộc trò chuy ện khi biết user name, password (người bạn có thể chưa nằm trong Friend list)  Khi người bạn offline sẽ có thông báo và không cho gửi thông điệp  Khi người bạn online , kết nối thành công , hiển thị user name người bạn đó , và cuộc trò chuyện ở dạng text.  Chat room : cuộc trò chuy ện của nhiều người, các mẫu trò chuy ện ở dạng text.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC