Đồ án Mã hóa lượng tử và ứng dụng

Cung cấp một mức cao về tính bảo mật, tính toàn vẹn, chống chối bỏ và tính xác thực. o Tính bảo mật: Bảo đảm bí mật cho các thông báo và dữ liệu bằng việc che dấu thông tin nhờ các kỹ thuật mã hoá. o Tính toàn vẹn: Bảo đảm với các bên rằng bản tin không bị thay đổi trên đƣờng truyền tin. o Chống chối bỏ: Có thể xác nhận rằng tài liệu đã đến từ ai đó, ngay cả khi họ cố gắng từ chối nó. o Tính xác thực: Cung cấp hai dịch vụ:  Nhận dạng nguồn gốc của một thông báo và cung cấp một vài bảo đảm rằng nó là đúng sự thực.  Kiểm tra định danh của ngƣời đang đăng nhập một hệ thống, tiếp tục kiểm tra đặc điểm của họ trong trƣờng hợp ai đó cố gắng kết nối và giả danh là ngƣời sử dụng hợp pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC