Đồ án Mạng máy tính cục bộ LAN

Tin học và viễn thông là hai thành phần cốt lõi của công nghệ thông tin. Mạng máy tính không còn là thuật ngữ thuần túy khoa học mà đang trở thành một đối tượng nghiên cứu và ứng dụng cả nhiều phạm vi hoạt động khác nhau. Những năm gần đây,do sự phát triển vũ bão của công nghiệp máy tính,việc kết nối các mạng máy tính đã trở thành nhu cầu hiện thực cho người sử dụng. Những sản phẩm về mạng,đặc bệt là mạng cục bộ cho máy tính ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường tin học, kể cả ở việt nam. Một số cơ sở đã lắp đặt các mạng cục bộ để ứng dụng trong hoạt động trao đổi và xử lýthông tin của mình. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở nước ta cũng và đang diễn ra sôi động. nhiều dự án phát triển công nghệ thông tin đã được triển khai theo các giải pháp tổng thể và đang trở thành đối tượng nghiên cứu ứng dụng của nhiều người và của mọi ngành nghề khác nhau. Trong đó, mạng cục bộ (LAN) là phổ biến nhất và tính tập trung, thống nhất dễ quản lý , đồng thời phản ánh nhu cầu thực tế của các cơ quan, trường học, doanh nghiệp cần kết nối các hệ thống đơn lẻ thành mạng nội bộ để tạo khả năng trao đổi thông tin, phân chia tài nguyên (phần cứng và phần mềm)đắt giá. Trong phạm vi của đồ án này, tôi nghiên cứu về mạng cục bộ(LAN) gồm các phần sau. Chương 1 : Tổng quan về mạng máy tính Chương 2 : Mô hình OSI Chương 3 : Mạng cục bộ Chương 4 : Quản lí an toàn thông tin trên mạng Bản đồ án này được hoàn thành là nhờ có sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cô giáo Trần Ngọc Lan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC