Đồ án Môi trường phát triển tác tử di động và ứng dụng

Từ trước đến nay, khi muốn máy tình làm một công việc gì, thì người ta luôn phải xác định trước mục tiêu, sau đó thiết kế và mã hóa chương trình. Và khi gặp các tình huống không xác định, máy tính thường hay gặp sự cố. Tuy vậy trong những năm gần đây, với sự phát triển của Internet đã dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách rộng rãi vào nhiều lĩnh vực khác nhau như: tìm kiếm thông tin, quản lý, giám sát mạng viễn thông, Sự đa dạng của việc áp dụng khiến cho việc phát triển phần mềm ngày càng trở nên phức tạp hơn, thể hiện ở chỗ: - Khối lượng xử lý công việc ngày càng lớn. - Yêu cầu về tính chính xác ngày càng lớn. - Yêu cầu về tính mở và phân tán: ngày nay hầu hết các hệ thống thông tin đều gắn bó chặt chẽ với môi trường mạng và do đó phần mềm cũng phải đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của con người. - Yêu cầu về tính độc lập giữa các thành phần của hệ thống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC