Đồ án Môn Học Dao Cắt

I. Chi tiết gia công. - Vât liệu: Thép 40XH , b = 850 KG II. Chọn dao Ta thấy: Chi tiết bao gồm các mặt định hình là các mặt côn và các mặt trụ. Để đơn giản trong việc thiết kế, chế tạo cũng như gá đặt và gia công. Ta chọn dao tiện định hình hình tròn gá thẳng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC