Đồ án Môn học quy hoạch sử dụng đất

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và quan trọng bậc nhất với mỗi quốc gia. Là cơ sở không gian của mọi quá trình sản xuất, là TLSX đặc biệt trong nông nghiệp, là thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đất đai là nguồn tài nguyên có giới hạn về số lượng, là TLSX không gì có thể thay thế được đặc biệt là trong nông nghiệp. William petti từng nói:”Lao động chỉ là cha của của cải vật chất, còn đất là mẹ”. Qua đó chúng ta càng thấy được tầm quan trọng của đất. Đất là đầu mối cho mọi quá trình sản xuất, là cơ sở để sản xuất ra của cải vật chất. Đứng trước tình hình sử dụng đất đang còn nhiều bất hợp lý hiện nay yều cầu đặt ra là chúng ta phải bố trí, sắp xếp nền sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản, các khu dân cư và các công trình văn hóa phúc lợi một cách hợp lý hơn. Dựa trên những yêu cầu đó QHSDĐ đã ra đời và đáp ứng giải quyết được phần nào những bất hợp lý tồn tại trong sử dụng đất, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và bảo vệ môi trường. “QHSDĐ là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước về tổ chức, sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao thông qua việc phân phối quỹ đất cả nước, tổ chức sử dụng đất như một TLSX cùng với các TLSX khác gắn liền với đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và môi trường” Hiện nay tình hình sử dụng đất tuy đã đước cải tạo so với trước đây: Đã giải quyết được nhiều yếu kém về phân bố đất, quy hoạch đất, sử dụng đất, đã giải quyết được nhiều tranh chấp, khiếu nại, tố cáo nhưng vẫn tồn tại những bất cập lớn: Vẫn còn tình trạng quy hoạch “Treo” gây ra đất bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất, tồn tiền của của nhà nước, vẫn còn khiếu nại của người dân về cách giải quyết sai phạm của những công chức có quyền để thu lợi cho các nhân, còn nhiều cán bộ chưa có đủ trình độ học vấn, năng lực. các điều luật còn chồng chéo, thủ tục rườm rà và đó cũng chính là nguyên nhân làm kìm hãm sự phát triển của các ngành nông nghiệp,công nghiệp, dịch vụ: Phân bố đất nông nghiệp không hợp lý cho từng loại cây trồng làm giảm năng suất, chất lượng, sản phẩm của cây trồng; Phân bố không hợp lý cho xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ làm không phát huy được hết sức sản xuất của máy, tăng chi phi phục vụ cho sản xuất, ngành dịch vụ thu được lợi nhuận thấp do đó lợi nhuận phát triển kinh tế không cao, nền kinh tế chưa phát huy đước hết tiềm năng phát triển. Mặt khác dân số ngày càng tăng, nhu cầu đất ở lên cao do vậy QHSDĐ không chỉ cần thiết cho quản lý và sử dụng đất trước đây mà ngày nay nó càng quan trọng, QHSDĐ đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao là một mục tiêu thiết yếu, là cơ sở, nền tảng cho một nền kinh tế phát triển, một xã hội văn minh. Đảng và nhà nước ta đã nhận định được tầm quan trọng đó nên QHSDĐ là một trong các nội dung về quản lý đất đai của nhà nước, được quy định rõ tại Điều 6 - Luật đất đai 2003.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC