Đồ án Một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn kiểm phiếu điện tử

Đồ án tốt nghiệp này trình bày một số hiểu biết cơ bản về bỏ phiếu và bỏ phiếu điện tử, tình hình triển khai bỏ phiếu điện tử ở Việt Nam. Qua đó giúp ngƣời đọc hiểu thêm về quá trình kiểm phiếu, đồng thời cũng giúp hình dung đƣợc viễn cảnh bỏ phiếu điện tử ở Việt Nam. Đồ án cũng trình bày những kiến thức tổng quát về phƣơng pháp mã hóa khóa công khai, một phƣơng pháp đƣợc sử dụng rộng rãi trong việc mã hóa văn bản và chữ ký số. Cùng với chữ ký số, hệ thống PKI (Cơ sở hạ tầng khóa công khai) cũng đƣợc giới thiệu giúp ngƣời đọc hiểu đƣợc phần nào cốt lõi của việc đảm bảo an toàn thông tin trong giai đoạn kiểm phiếu điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC