Đồ án Một số phương pháp nghiên cứu bài toán điểm tới hạn

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐỊNH LÝ CƠ SỞ: Trong suốt chương này, nếu không nói gì thêm thì ta luôn hiểu rằng là không gian Banach và phiếm hàm thuộc lớp . X : ? RXf C1 Định nghĩa 1: Phiếm hàm f gọi là thoả điều kiện (C), nếu : { } { ( )} ? ? ( ) ??? = ?? +8?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC