Đồ án Nền móng - Trương Quốc Tuệ

Chọn lớp đất 5 là nền đất để đặt móng Chọn sơ bộ chiều sâu đặt móng Df = 1.5m Chiều dài móng: L=∑Li + 2a = 2.5+4+4+2.5 +2x1= 15(m) Với : Li : khoảng cách 2 chân cột a : độ dài đầu thừa, chọn 1m

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC