Đồ án Nền và móng - Trung tâm thương mại 5 tầng

- % hạt đường kính 0,1mm = 2 +18 + 28 + 32 = 80 % > 70%, đất là cát nhỏ. - Xuyên tiêu chuẩn N = 16 thuộc khoảng (10 , 29) , nên ở trạng thái chặt vừa. - Kháng tiêu chuẩn qc = 6,4 Mpa = 6400 Kpa ở độ sâu 2m, cát ở trạng thái chặt vừa. Lớp đất 1 là đất cát chặt vừa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC