Đồ án Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh nhị phân

Các dữ liệu số hiện nay đƣợc sao chép và phổ biến dễ dàng. Chính vì vậy vấn đề bảo mật thông tin ngày càng trở nên cần thiết. Các thông tin cầnbảo mật có thể đƣợc mã hóa theo một cách thức nào đó, tuy nhiên theo phƣơng pháp này thì thông tin đƣợc mã hóa lại chính là tín hiện về sự quan trọng của thông tin đó, nên sẽ thu hút sự chú ý của đối phƣơng. Giấu tin, tức là những thông tin cần bảo mật sẽ đƣợc giấu vào trong một đối tƣợng dữ liệu khác (Gọi là môi trƣờng giấu tin) sao cho sự biến đổi của môi trƣờng giấu tin là khó nhận biết đƣợc, đồng thời có thể lấy lại thông tin đã giấu khi cần. Một ƣu điểm của giấu tin so với mã hóa là khi tiếp cận môi trƣờng giấu tin đối phƣơng khó xác định thông tin có đƣợc giấu trong đó hay không.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC