Đồ án Nghiên cứu Kinh tếnhà nước vàvai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinhtếthịtrường định hướng XHCN Việt Nam

Sau năm 1991 cùng với sựsụp đổcủa Liên Xôvàhệthống các nước xã hội chủ ngh ĩ a(XHCN) ở Đông Âu, nền kinh tế – chính trị thế giới đã chuyển từtrạng thái hai cực đối đầu sang nền kinh tếchính trị đa cực, đa phương hoá, đa dạng hoátheo xu hướng hoàbình, đối thoại, hợp tác phát triển cùng cólợi. Trong bối cảnh đó, từviệc nhận thức đúng đắn trong thực tiễn vàlý luận với mục tiêu đưa nước ta phát triển hội nhập với khu vực vàthếgiới. Ngay từ đại hội Đảng VI, Đảng ta đãxác định “Chuyển đổi môhình kinh tế chỉhuy mang nặng tính bảo thủtrìtrệsang nền kinh tếhàng hoánhiều thành phần vàvận hành theo cơchếth ịtrường cósựquản lýcủa nhànước theo định hướng XHCN ”. Hiện nay nền kinh tếnước ta bao gồm 6 thành phần kinh tếtrong đóthành phần kinh tếnhànước giữvai tròchủ đạo, cùng với các thành phần kinh tếtập thểtạo nên một nền tảng vững chắc cho nền kinh tếquốc dân. Sau 17 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nền kinh tếhàng hoáphát triển rất sôi động mởra cho nước ta nhiều vận hội mới, đồng thời cũng phát sinh không ít khókhăn vàthách thức. Trên cơsở những thành tựu đã đạt được vànhững khókhăn trước mắt. Báo cáo chính trị đại hội Đảng IV một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà Nước ta “thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần”vànói rõthêm “Các thành phần kinh tếkinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế th ị trường định hướng XHCN cùng phát triển lâu dài, hợp tác vàcạnh tranh lành mạnh, trong đó kinh tếnhànước giữvai tròchủ đạo”. Đề án kinh tếchính trị Tài chính doanh nghiệp 43D 2 Lànhững nhàkinh tế, lànhững cán bộquản lýkinh tếtrong tương lai thìviệc sinh viên kinh tết ìm hiểu vềkinh tếNhànước (KTNN) vàvai trò chủ đạo của nótrong nền kinh tếth ịtrường định hướng XHCN ởViệt Nam làhết sức quan trọng vàcần thiết bởi qua đósẽnâng cao được trình độvà nhận thức vềKTNN đồng thời tạo hành trang vững chắc cho những tưduy vàhoạt động kinh tếcủa mình sau này. Với tưcách làmột sinh viên của trường đại học Kinh TếQuốc Dân tôi xin đưa ra đề án của mình trong việc nghiên cứu KTNN vàvai tròchủ đ ạ o của KTNN trong nền kinh tếthịtrư ờ ng đ ị nh hư ớng XHCN Việt Nam. Tuy nhiên do lần đầu tiên tiếp xúc với một vấn đềkinh tếcótính chất khárộng vàquy mônên trong đề án này không thểtránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong cósựnhận xét, đóng góp ýkiến nhiệt tình của thày côbộmôn vàcác bạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC