Đồ án Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng và tiến hành khắc phục sự cố hệ thống điều hoà không khí của xe fiat trang bị cho bộ môn kỹ thuật ô tô -Trường đại học Nha Trang

Kỹ thuật điều hòa không khí là ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp, công nghệ v à thiết bị để tạo ra v à duy trì m ột môi tr ường không khí ph ù hợp với công nghệ sản xuất, chế biến hoặc thuậ n tiện cho sinh hoạt của con n gười. Các đại lượng cần tạo ra, duy trì và khống chế trong hệ thống điều h òa không khí bao g ồm: nhiệt độ, độ ẩm, sự l ưu thông và tu ần hoàn của không khí, khử bụi, tiếng ồ n, khí độc hại và vi khuẩn Một hệ thống điều không khí đúng nghĩa là hệ thống có thể duy trì trạng thái của không khí trong không gian cần điều h òa –trong vùng quy đ ịnh n ào đó. Nó không chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của điều k hí hậu bên ngoài hoặc sự thay đổi của phụ tải b ên trong. T ừ đó ta thấy rằng, có một mối liên hệ mật thiết giữa đi ều kiện thời tiết b ên ngoài không gian c ần điều h òa với chế độ hoạt động v à các đ ặc điểm cấu tạo của hệ thống điều hòa không khí. Về mặt thiết bị hệ thống điều hòa không khí là một tổ hợp bao gồm các thành phần sau:  Máylạnh  Bộphậngia nhiệtvàhâm nóng  Hệ thống vận chuyển chất tải lạnh - 4 - Hệ thống phun ẩm: th ường được dùng cho nh ững nơi có nhu c ầu gia tăng độ chứa hơi không khí trong không gian điều hòa.  Hệ thống thải không khí trong k hông gian cần điều h òa ra ngoài tr ời hoặc tuần hoàn trở lại vào hệ thống.  Bộ điều chỉnh và khống chế tự động: để theo dõi, duy trì và ổn định tự động các thông số chính của hệ thống.  Hệ thống giảm ồn, chống cháy, lọc bụi, khử mùi.  Hệ thống phân phối không khí. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hệ thống điều h òa không khínào cũng phải có đầy đủ các thiết bị n êu trên. Ở một số trường hợp có thể có th êm các bộ phận phụ khác giúp cho hệ thống làm việc ổn định và thích ứng hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC