Đồ án Nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chuẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong

Trong nhi ều năm trở lại đây, tốc độ gia tăng số l ượng v à ch ủng loại động cơ đốt trong ở n ước ta khá nhanh. Nhiều loại độ ng cơ đốt trong đ ược trang bị với những hệ thống kết cấu hiện đại, nhằm thỏa m ãn càng nhi ều nhu cầu của giao thông vận tải, cũng như là b ảo vệ môi tr ường. Trong quá tr ình khai thác, s ử dụng v à làm quen v ới các hệ thống kết cấu hiện đ ại, chúng ta gặp không ít khó khăn, do tr ình độ khoa học kỹ thuật n ước ta còn kém so v ới các nước trên thế giới . Ngày nay, m ột số kết cấu đ ơn gi ản đã được thay thế bằng các kết cấu hiện đại v à phức tạp hơn , công ngh ệ sửa chữa hiện nay đ ã có những thay đổi là chuy ển từ việc sửa chữa chi tiết s ang sửa chữa thay thế. Do đó, trong quá trình sử dụng, khai thác thì nhất thiết phải sử dụng chẩn đoán. Chẩn đoán kỹ thuật l àm tăng năng su ất v à ch ất l ượng của việc bảo dưỡng v à sửa chữa, đồng thời dự đoán chí nh xác độ tin cậy của các ph ương tiện trong quá trình vận hành. Trên th ị tr ường hiện nay, đ ã có r ất nhiều thiết bị, máy móc phụ c vụ trong vi ệc chẩn đoán được nhanh chóng v à chính xác. Trong s ố đó, dao động ký còn có tên là oxylosop , được áp dụng rộng rải ở nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC