Đồ án Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào các hệ thống thông tin tin học qua mạng Internet

Hệ thống thông tin (Tiếng anh là: Information System) là một tập hợp và kết hợp của các phần cứng, phần mềm và các hệ mạng truyền thông đƣợc xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông ti n và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức. Các tổ chức có thể sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau: - Với bên trong, hệ thống thông tin phục vụ việc việc quản trị nội bộ, hệ thống thông tin sẽ giúp đạt đƣợc sự liên kết và trao đổi thông tin trong nội bộ, thống nhất hành động, duy trì sức mạnh của tổ chức, đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh. - Với bên ngoài, hệ thống thông tin giúp nắm bắt đƣợc nhiều thông tin về khách hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà cho phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC