Đồ án Nguyên lý kỹ thuật gen

Mỗi phản ứng PCR bao gồm nhiều chu kỳ, sản phẩm tạo ra làm khuôn cho phản ứng tiếp theo Bao gồm 20 – 40 chu kỳ, như vậy mỗi đoạn khuôn DNA có thể tạo ra 220 – 240 bản sao DNA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC