Đồ án Phần mềm bán vé xe

Mô tả hỗ trợ công ty xe khách đường dài bán vé xe cho khách hàng. Phần mềm bao gồm các chức năng sau:  Quản lý người dùng Mỗi người dùng có các thông tin như: tên đăng nhập, pass, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, loại người dùng. Chương trình có 3 loại người dùng là admin, quản lý và nhân viên. Admin sẽ có toàn quyền trên hệ thống, là người giám sát và bảo trì hệ thống. Người quản lý có thể sửa thông tin cá nhân của chính mình, thêm người dùng mới, xóa người dùng cũ, cấp lại pass cho nhân viên, chỉnh quyền của nhân viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC