Đồ án Phân tích cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Mainboard, phương pháp khắc phục một số hư hỏng thường gặp

Ngày nay sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ thì máy tính đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống loài ngƣời. Việc trao đổi thông tin của con ngƣời trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống ngày càng trở nên cần thiết cùng với sự ra đời và phát triển mạng Internet. Máy vi tính là một hệ thống đƣợc tạo lên bởi nhiều thành phần. Do đó để máy tính có thể hoạt động đƣợc. Ta phải ghép các thành phần của nó một cách hợp lý và khai báo với các thành phần khác. Mainboard là thành phần trung tâm điều khiển mọi hoạt động của một máy tính và đóng vai trò là trung gian giao tiếp giữa CPU với các thiết bị khác của máy tính. Mainboard có rất nhiều loại do nhiều hãng sản xuất khác nhau và không ngừng đƣợc cải tiến để ngày càng hoàn thiện đem lại hiệu quả xử lý tốt nhất. Trong đồ án tốt nghiệp “Phân tích cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Mainboard và phương pháp khắc phục một số hư hỏng” đƣợc sự hƣớng dẫn của Thạc sĩ : Đỗ Anh Dũng đã giúp em đi sâu nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các mạch trên mainboard và cách khắc phục một số hƣ hỏng thƣờng gặp trong mainboard. Nội dung đồ án tốt nghiệp bao gồm các thành phần chính: Chƣơng 1: Tổng quan về máy vi tính. Chƣơng 2: Phân tích cấu tạo Mainboard và nguyên lý hoạt động. Chƣơng 3: Các hƣ hỏng thƣờng gặp và cách khắc phục của mainboard.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC