Đồ án Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình

1. Lý do chọn đề tài. Nhiều công ty Việt Nam, nhất là những công ty vừa và nhỏ nhưng phát triển nhanh, thường bị cuốn vào vòng xoáy của công việc phát sinh hàng ngày - những công việc liên quan đến sản xuất hoặc mua hàng, tìm kiếm khách hàng, bán hàng, giao hàng, thu tiền, quản lý hàng tồn, công nợ Hầu hết những việc này được giải quyết theo y êu cầu phát sinh, xảy ra đến đâu, giải quyết đến đó, chứ không hề được hoạch định một cách bài bản, quản lý một cách có hệ thống hoặc đánh giá hiệu quả một cách khoa học. Tôi lựa chọn doanh nghiệp để nghiên cứu là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Quảng Bình. Doanh nghiệp này là nơi tôi đã từng công tác trên cương vị lãnh đạo công ty và hiện nay về mặt quản lý nhà nước tôi vẩn quản lý Công ty này nên có điều kiện tiếp cận sâu và đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp. 2. Phạm vi và mục tiêu nghiên cứu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Quảng Bình hoạt động trong nhiều lĩnh vực tuy nhiên phạm vi nghiên cứu đề tài này tôi chỉ tập trung vào lĩnh vực khảo sát, thiết kế công trình giao thông. Mục tiêu của nghiên cứu này là vận dụng Mô hình Delta Project (DPM), Bản đồ chiến lược (SM) và cơ sở lý luận chung về Quản trị chiến lược để phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh trên lĩnh vực "khảo sát, thiết kế các công trình giao thông". 3. Các bước nhiệm vụ phải thực hiện 3.1. Nhiệm vụ 1: Trên cơ sở lý thuyết mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược để vận dụng vào chiến lược của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Quảng Bình. 3.2. Nhiệm vụ 2: Khảo sát, thu thập số liệu Với thời gian thực hiện của Đồ án hạn hẹp nê n tôi tập trung tìm hiểu số liệu hiện có của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Quảng Bình là chính (tài liệu thứ cấp). Trong một số trường hợp tôi sẽ trao đổi với một số cá nhân là lãnh đạo Công ty, các phòng chức năng và lấy ý kiến các chuyên gia qua thảo luận nhóm để phục vụ cho mục đích bài luận của mình. 3.3. Nhiệm vụ 3: Phân tích và đánh giá về chiến lược hiện tại của Công ty. Đánh giá, nhận xét và bình luận về chiến lược kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Quảng Bình, xem chiến lược kinh doanh của Công ty đã thực sự phù hợp hay chưa. 3.4. Nhiệm vụ 4: Đề xuất ý kiến cải tiến Từ kết quả phân tích đánh giá trên, tôi sẽ đề xuất một số ý kiến (nếu được chấp thuận) để xây dựng chiến lược cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Quảng Bình đến năm 2015.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC