Đồ án Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Mai Động

Tình hình nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới biến động khó lường như hiện nay là một nguyên nhân khách quan rất khó khăn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng được một Chiến lược kinh doanh phù hợp, khả thi để đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn. Để xây dựng được một Chiến lược kinh doanh tốt nhất, doanh nghiệp cần sử dụng các cộng cụ của Quản trị chiến lược để đánh giá, phân tích chiến lược hiện tại và đưa ra các điều chỉnh cần thiết và phù hợp trong giai đoạn mới để đạt kết quả kinh doanh cao nhất. Nội dung của Đồ án này tập trung đánh giá và phân tích Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Mai Động (gọi tắt là Công ty Mai Động) bằng việc sử dụng mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ hỗ trợ khác. Qua những kết quả đánh giá, phân tích, Tác giả sẽ đưa ra những đề xuất để khắc phục những tồn tại hoặc yếu kém hiện tại để hoàn thiện Chiến lược kinh doanh của Công ty Mai Động trong giai đoạn 2010 – 2015, phấn đầu là công ty hàng đầu của Việt Nam và khu vực về sản xuất kinh doanh ống và phụ kiện ngành nước bằng gang cầu và compozit cốt sợi thủy tinh, chuyển giao công nghệ thiết bị sản xuất nước sạch bằng cộng nghệ lắng lọc từ nước thô (nước mặt sẵn có từ sông hồ tự nhiên).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC