Đồ án Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty xây dựng công trình giao thông

Quản lí tài chính đối với bất kì doanh nghiệp nào cũng rất quan trọng. Nó là một trong các chức năng quản lý cơ bản, giữ vị trí quan trọng trong quan trị doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định đưa ra đều dựa trên những kết luận rút ra từ đánh giá về mặt tài chính. Để có được những thông tin cần thiết này thì phải tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là rất cần thiết, nó giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp là rất cần thiết, nó giúp các nhà quản trị kinh doanh nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu, thận lợi và khó khăn, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp không chỉ phân tích các thông tin cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp mà còn cung cấp cho các đối tượng liên quan khác như các nhà đầu tư, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp. Do tính chất quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và qua thực tế thực tập, tìm hiểu ở công ty Công trình giao thông 473, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty xây dựng công trình giao thông 473”. Mục đích và phạm vi nghiên cứu: Trong đồ án tốt nghiệp này em nghiên cứu các báo cáo tài chính các năm 2005, 2006 của công ty, các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và tài liệu liên quan khác. Phân tích chúng theo các tiêu chí, các phương pháp khác nhau để nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn và tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp cải thiện nhằm cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty, các nhà đầu tư...... Phương pháp nghiên cứu: Dùng các phương pháp phân tích khác nhau như phương pháp so sánh, liên hệ cân đối, thay thế liên hoàn để phân tích tình hinh tài chính theo các tiêu chí: hiệu quả tài chính (khả năng sinh lời, khả năng quản lí tài sản), rủi ro tài chính (khả năng thanh khoản, khả năng quản lí nợ) và tổng hợp (đẳng thức Dupon). Từ đó nhận dạng điểm yếu tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất biện pháp cải thiện. Kết cấu đồ án: Ngoài phần mở đầu và kết luận, đồ án được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình taì chính của công ty 473. Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty 473.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC