Đồ án Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng Cosevco 11

Vốn lưu động là điều kiện vật chất không thể thiếu được trong quá trình tái sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Thế nhưng, một điều thực sự cần được quan tâm là số vốn đó được sử dụng như thế nào và đem lại hiệu quả ra sao? Nền kinh tế thị trường là một môi trường thử thách để các doanh nghịêp phát triển và tự khẳng định mình, đồng thời đào thải các doanh nghiệp yếu kém, không phù hợp với những yêu cầu của nền kinh tế đặt ra. Từ chế độ bao cấp chuyển sang hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường, một khó khăn lớn ban đầu mà hầu hết các doanh nghiệp đều gặp phải là thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, các doanh nghiệp khi mới hình thành đều chỉ có một lượng vốn tự có ban đầu rất nhỏ bé, gây nhiều khó khăn khi hòa nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Hiệu quả kinh tế không chỉ là thước đo về chất lượng, phản ánh về năng lực, trình độ tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Trong đó có thể nói hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động là điều kiện tiên quyết để khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong cơ chế thị trường hiện nay, mọi nhu cầu về vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải tự trang trải thì điều này càng có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Vì vậy, với những kiến thức được trang bị ở nhà trường và qua thực tế tìm hiểu tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco 11 Quảng Bình em đã chọn cho Đồ án tốt nghiệp của mình đề tài “Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco 11”. Kết cấu của đề tài gồm các phần sau: Lời mở đầu Phần 1: Cơ sở lý luận về vốn lưu động trong doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco 11 Quảng Bình. Phần 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco 11 Quảng Bình. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC