Đồ án Quá trình xử lý và thu hồi NH3 trong khí phóng không

“Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước , của nhân loại, là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc , gắn liền với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo của mỗi nước , với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới” Đó là lời mở đầu của Bản chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá 8 Quán triệt tinh thần và nội dung của chỉ thị nêu trên , từ đó cho đến nay công tác bảo vệ môi trường, chống suy thoái môi trường trong mọi lĩnh vực đời sống, công nghiệp đã và đang được các ngành các cấp , mọi người dân, mọi cơ sở sản xuất công nghiệp hết sức quan tâm .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC